Zbliżając się do konkluzji, wypada przypomnieć, że interpretacja przepisów ustawy karnej wymaga zgodności z naczelnymi zasadami prawa karnego materialnego, w tym, w szczególności, z zasadą humanitaryzmu, która wymaga, by w centrum założeń wszystkich instytucji prawa karnego stała jednostka ludzka jako najwyższa wartość, a wszystkie unormowania uwzględniały nadrzędny charakter tej wartości. Na tle poruszanego zagadnienia wyłania się także problem związany z koniecznością przypisania sprawcy winy będącej subiektywną przesłanką odpowiedzialności za czyn. Nie wgłębiając się nadmiernie w szczegóły, wypada zauważyć, że czyn wypełniający znamiona określone w ustawie karnej nie jest przestępstwem, jeżeli nie został przez sprawcę zawiniony. W kontekście uwag podniesionych w poprzednich akapitach wystarczy przypomnieć, że nieletniość wyłącza winę, a przypisanie sprawcy popełnienia czynu ciągłego wymaga wykazania, że dopuścił się on szeregu zachowań objętych znamieniem ciągłości „w wykonaniu z góry powziętego zamiaru”. Pomijając możliwość przez nieletniego sprawcę odpowiedzialności karnej w trybie art. 10 § 2 KK, należy przyjąć, że nie sposób przypisać osobie, która część zachowań wypełniła w okresie nieletniości, a część po ukończeniu 17 lat, odpowiedzialności za czyn ciągły.

prawo
prawo

Przy założeniu, że omówiona kwestia wywołuje najwięcej wątpliwości natury praktycznej spośród zagadnień odnoszących się do określenia nieletniości w kontekście czynu ciągłego i ciągu przestępstw, konkludując, należy wyrazić pogląd, z którego wynika, co do zasady, możliwość przypisania sprawcy w trybie art. 12 KK jedynie tych zachowań objętych znamieniem ciągłości, których dopuścił się po ukończeniu 17 lat. Wyrażony pogląd nie zamyka dyskusji nad zagadnieniem odpowiedzialności nieletnich w kontekście czynu ciągłego i ciągu przestępstw, a wręcz przeciwnie – zdaje się potwierdzać konieczność dookreślenia przez ustawodawcę w ustawie karnej istotnych, jak dotąd niejasnych, wywołujących spory w doktrynie i orzecznictwie, niedoprecyzowanych kwestii związanych z odpowiedzialnością sprawcy za czyn popełniony w warunkach ciągłości.

Facebook Comments
Załaduj więcej podobnych artykułów
Załaduj więcej Redaktor
Załaduj więcej Biznes

Dodaj komentarz

Sprawdź też

Czym cechują się porządne pompy membranowe?

Czym cechują się porządne pompy membranowe? Eksperci, którzy produkują pompy membranowe ra…