Zbliżając się do konkluzji, wypada przypomnieć, że interpretacja przepisów ustawy karnej wymaga zgodności z naczelnymi zasadami prawa karnego materialnego, w tym, w szczególności, z zasadą humanitaryzmu, która wymaga, by w centrum założeń wszystkich instytucji prawa karnego stała jednostka ludzka jako najwyższa wartość, a wszystkie unormowania uwzględniały nadrzędny charakter tej wartości. Na tle poruszanego zagadnienia wyłania się także problem związany z koniecznością przypisania sprawcy winy będącej subiektywną przesłanką odpowiedzialności za czyn. Nie wgłębiając się nadmiernie w szczegóły, wypada zauważyć, że czyn wypełniający znamiona określone w ustawie karnej nie jest przestępstwem, jeżeli nie został przez sprawcę zawiniony. W kontekście uwag podniesionych w poprzednich akapitach wystarczy przypomnieć, że nieletniość wyłącza winę, a przypisanie sprawcy popełnienia czynu ciągłego wymaga wykazania, że dopuścił się on szeregu zachowań objętych znamieniem ciągłości „w wykonaniu z góry powziętego zamiaru”. Pomijając możliwość przez nieletniego sprawcę odpowiedzialności karnej w trybie art. 10 § 2 KK, należy przyjąć, że nie sposób przypisać osobie, która część zachowań wypełniła w okresie nieletniości, a część po ukończeniu 17 lat, odpowiedzialności za czyn ciągły.

prawo
prawo

Przy założeniu, że omówiona kwestia wywołuje najwięcej wątpliwości natury praktycznej spośród zagadnień odnoszących się do określenia nieletniości w kontekście czynu ciągłego i ciągu przestępstw, konkludując, należy wyrazić pogląd, z którego wynika, co do zasady, możliwość przypisania sprawcy w trybie art. 12 KK jedynie tych zachowań objętych znamieniem ciągłości, których dopuścił się po ukończeniu 17 lat. Wyrażony pogląd nie zamyka dyskusji nad zagadnieniem odpowiedzialności nieletnich w kontekście czynu ciągłego i ciągu przestępstw, a wręcz przeciwnie – zdaje się potwierdzać konieczność dookreślenia przez ustawodawcę w ustawie karnej istotnych, jak dotąd niejasnych, wywołujących spory w doktrynie i orzecznictwie, niedoprecyzowanych kwestii związanych z odpowiedzialnością sprawcy za czyn popełniony w warunkach ciągłości.

Facebook Comments
Załaduj więcej podobnych artykułów
Załaduj więcej Redaktor
  • Słodki biznes

    Kawa i ciastko to nie tylko sposób na miłe spędzenie popołudnia, ale również pomysł na doc…
  • Słodki biznes cz.2

    Deker Patissier&Chocotatier Markę T.Deker Patissier& Chocolatier stworzyli wspólni…
  • Dobra marka na tacy – Telepizza

    Każdego roku Telepizza sprzedaje w Polsce ponad 7 min sztuk pizzy. W tym roku sprzedaż ma …
Załaduj więcej Biznes

Dodaj komentarz

Sprawdź też

Głód na tradycyjne obiady domowe, a Wrocław

Znowu tak się stało. Jesteś głodny, masz ochotę na dobrego, tradycyjnego schaboszczaka, na…